• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Sacacorchos": de onderneming die onder de handelsnaam "Sacacorchos" gevestigd is te Leuvensesteenweg 70 te 3070 KORTENBERG, ingeschreven onder handelsregisternummer 557 207 bij de Kamer van Koophandel van Brussel. Het ondernemingsnummer van Sacacorchos is BE0727.177.524

"De klant" of "Afnemer": de partij in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd;

"Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Sacacorchos en u door of via Sacacorchos binnen een overeengekomen termijn geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Sacacorchos totstandkomen.

2.2 Voor zoverre in een schriftelijke overeenkomst niet anders is bedongen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zelfs ten aanzien van niet-handelaars en met uitsluiting van enige andere voorwaarden. De eventuele eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook bij andersluidende clausules van de afnemer.

2.3 Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Sacacorchos middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, verklaart de afnemer er kennis te hebben van genomen van de voorwaarden en accepteert hij deze uitdrukkelijk.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Sacacorchos worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sacacorchos worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sacacorchos ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Sacacorchos heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website op elk moment te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Al onze aanbiedingen en offertes of andere verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, van onze vertegenwoordigers en/of werknemers zijn vrijblijvend.

3.2 De door u gekozen gebruikersnaam en password bij uw inschrijving zijn persoonlijk. U dient hier vertrouwelijk mee om te gaan en deze uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

3.3 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat wij een opdracht/bestelling schriftelijk hebben bevestigd.

3.4 Aan foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Sacacorchos zijn vrijblijvend, totdat u de orderbevestiging hebt ontvangen. Indien Sacacorchos de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde gegane vonnis, zal de afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk (e-mail) op de hoogte gebracht worden. De afnemer heeft in dat geval de mogelijkheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit binnen de 14 werkdagen per aangetekende brief aan Sacacorchos te melden.

3.6 De overeenkomst tussen Sacacorchos en de afnemer komt tot stand op het moment nadat de afnemer:

(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Sacacorchos middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Sacacorchos op de volgende wijze;
(b) de geselecteerde producten in het mandje hebt geplaatst,
(c) naar kassa gaat,
(d) de verzend/betalingswijze invult en de voorwaarde accepteert,
(e) het bestelformulier volledig en correct ingevuld is,
(f) klikt op verder de bestelling is geplaatst en u ontvangt automatisch een opdrachtbevestiging,
(g) de Sacacorchos zal uw bestelling weigeren als daar redenen voor zijn. In dat geval zal de overeenkomst niet worden nagekomen.

3.7 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

(a) een omschrijving van de producten welke door de afnemer gekocht zijn en het aantal gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, woonadres, adres waar de producten geleverd dienen te worden, factuuradres (indien anders dan woonadres en/of afleveradres), e-mailadres en telefoonnummer.
(d) het ordernummer van de overeenkomst;
(e) het e-mailadres van de afdeling van Sacacorchos, waar de afnemer met vragen omtrent zijn bestelling terecht kan.

3.8 De overeenkomst bevat alle tussen u en Sacacorchos gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Sacacorchos.

3.9 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen

3.10 De administratie van Sacacorchos geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de afnemer aan Sacacorchos verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Sacacorchos verrichtte leveringen. Sacacorchos erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.11 Door Sacacorchos verstrekte kortingsbonnen zijn niet overdraagbaar. Per bestelling kan slechts één kortingsbon gebruikt worden.

3.12 Sacacorchos levert geen wijnen aan personen onder de 18 jaar. Indien een persoon zich onterecht uitgeeft voor 18 jaar of ouder, zullen wij naar goeddunken deze persoon de toegang tot alle dienstverlening van Sacacorchos weigeren.

3.13 Indien een artikel onverhoeds niet is voorraad is zal Sacacorchos u hiervan schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. Sacacorchos wil u dan graag een meer dan passend alternatief aanbieden. De klant heeft echter de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk per aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien u reeds betaald heeft zal het te veel betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald worden.

3.14 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Sacacorchos, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Sacacorchos zijn voldaan.

3.15 Bij uitblijven van de betaling door de klant zal de overeenkomst ontbonden ten laste van de klant worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen blijven derhalve eigendom van Sacacorchos. Het retourneren van de goederen door de klant aan Sacacorchos is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.16 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Sacacorchos het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.17 Sacacorchos kan met onmiddellijke ingang de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard , al dan niet op eigen verzoek - of in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van afnemer. Sacacorchos zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn

3.18 De overeenkomst voor een wijnabonnement en de looptijd ervan wordt bepaald zoals beschreven in artikel 3.6. De looptijd van het abonnement is bindend voor Sacacorchos en de afnemer.

4. PRIJZEN EN TRANSPORT

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering op elk adres op Belgische grondgebied. Geen enkele levering zal buiten de landsgrenzen van België geschieden. Een vaste prijs voor handling van 9,95 € wordt aan elk order bijgevoegd.

4.3 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, verzekeringspremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.

4.4 Kosten van door afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het totstandkomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer.

4.5 Het risico van het product gaat over op de afnemer vanaf de levering. Het risico tijdens het transport is evenwel steeds voor de afnemer.

4.6 De mogelijkheid wordt geboden om de bestelde wijnen bij één van onze zakenpartners af te halen. Zodra de wijnen daar ter beschikking zijn krijgt de klant een E-mail. Ter plekke kan met cash of Bancontact betaald worden. Hier worden geen kredietkaarten aanvaard.

5. LEVERINGSTERMIJN

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Sacacorchos. De door Sacacorchos opgegeven levertijden zullen niet als uitdrukkelijke leveringstermijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen zijn geldig, zolang de voorraad bij Sacacorchos strekt.

5.2 Ingeval de aangegeven leveringsdatum door Sacacorchos niet aangehouden kan worden, zal Sacacorchos de afnemer daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen (e-mail) met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum zonder dat afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

5.3 Indien de levering langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven uiterste leveringsdatum achterwege blijft, heeft de afnemer het recht de overeenkomst binnen de 7 werkdagen na kennisname hiervan voor het niet nagekomen gedeelte te ontbinden, mits de ontbinding per aangetekende brief geschiedt en Sacacorchos uiterlijk 3 dagen vóór de aflevering van de desbetreffende producten bereikt.

5.4 De betalingen die de afnemer heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.3 van deze Voorwaarden door de afnemer wordt ontbonden, zal Sacacorchos binnen 14 werkdagen nadat Sacacorchos de in artikel 5.3 genoemde ontbinding heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.

5.5 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd

5.6 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen België/ Belgische grondgebied.

6. Herroepingsrecht

6.1 Het ondertekenen voor ontvangst van de producten geldt als aanvaarding van de producten.

6.2 Nadat de afnemer het bestelde product heeft ontvangen, heeft hij/zij de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Sacacorchos te ontbinden indien hij hiervoor een gegronde reden opgeeft, welke na onderling overleg met Sacacorchos geacht wordt een terugname te verantwoorden. Een eventuele kurksmaak kan niet gelden als gegronde reden van terugname.

6.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.2 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij dit binnen de 14 werkdagen per e-mail aan Sacacorchos te melden. De afnemer dient het product eveneens binnen de 14 werkdagen terug te sturen naar Sacacorchos. De afnemer dient zelf de kosten en het risico voor het terugzenden te dragen.

6.4 De betalingen die de afnemer reeds had verricht op het moment dat u de overeenkomst met Sacacorchos ingevolge artikel 6.2 en 6.3 van deze voorwaarden werd herroepen, zullen binnen 14 dagen nadat Sacacorchos het geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer worden terugbetaald.

6.5 Sacacorchos behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of is beschadigd.

6.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sacacorchos schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor het risico van de afnemer is, zal Sacacorchos de afnemer hiervan schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. Sacacorchos heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

6.7 Kurksmaak zal gezien de prijssetting niet als reden van terugname gelden. Dit percentage kan niet gegarandeerd worden en blijft ten laste van de afnemer.

7. OVERMACHT

7.1 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht niet mogelijk is door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan 31 dagen zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

7.2 Als een niet aan Sacacorchos toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien- waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, danwel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door ons, dat de nakoming door ons zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van ons gevergd kan worden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien Sacacorchos toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is zij slechts aansprakelijk ten belope van de vergoeding van het bedrag van de levering en voor de vergoeding van de directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade, schade wegens gederfde winst, vertragingsschade, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.2 Afnemer is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 5 dagen de schade per aangetekende brief te melden aan Sacacorchos.

8.3 Sacacorchos sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Sacacorchos in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit de onmogelijkheid de site te gebruiken, het verlies van gegevens, het onrechtmatig gebruik van de systemen van Sacacorchos, waaronder de site, door derden.

8.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sacacorchos en/of haar ondergeschikten. Sacacorchos is evenwel nooit aansprakelijk voor de gevolgen van lichte en/of gewone fouten van Sacacorchos en/of haar ondergeschikten of voor gevolgen van daden van derden.

8.5 Sacacorchos sluit iedere aanspakelijkheid uit met betrekking tot het onstaan van schade, direct en/indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de producten zoals door Sacacorchos aangeboden.

9. KLACHTEN

9.1 Eventuele klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Sacacorchos ernstig in behandeling worden.

9.2 De afnemer dient een klacht binnen de 14 werkdagen per aangeteke brief kenbaar te maken bij de Klantenservice van Sacacorchos, waarvan de gegevens vermeld staan in artikel 10 van deze Voorwaarden).

9.3 Sacacorchos zal binnen 10 werkdagen de klacht trachten te behandelen. Sacacorchos zal de afnemer hierover schriftelijk (e-mail) berichten.

10. PRIVACY

10.1 Sacacorchos zal de persoonsgegevens van de afnemer verwerken en opnemen in een of meer bestanden. De bestanden worden gehouden door Sacacorchos.

10.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de afnemer is het kunnen nakomen door Sacacorchos van de overeenkomst die hij met de afnemer is aangegaan, alsmede het kunnen doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de afnemer.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de afnemer invult in het bestelformulier wanneer hij een product bestelt.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Sacacorchos waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent de afnemer uitdrukkelijke toestemming aan Sacacorchos om hem persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen.

10.5 Indien de afnemer het door of namens Sacacorchos doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de afnemer niet op prijs stelt, kan hij dit schriftelijk (e-mail) aan Sacacorchos laten weten. Sacacorchos zal in al zijn aan de afnemer persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar de afnemer kan laten weten hierop geen prijs te stellen. Sacacorchos zal deze verwerking van de persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede de persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren.

10.6 De afnemer kan uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (e-mail) verzoek hiertoe aan Sacacorchos te richten. Sacacorchos zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van bij Sacacorchos aanwezige persoonsgegevens. Indien de afnemer van mening is dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld of verwijderd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient de afnemer dit schriftelijk (e-mail) aan Sacacorchos melden, waarbij de afnemer aangeeft dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld of verwijderd dienen te worden. Indien de afnemer wenst dat de persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft de afnemer in zijn bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Sacacorchos zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen.

10.7 De gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen niet gebruikt worden, anders dan voor registratie.

11. KLANTENSERVICE

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Sacacorchos
Leuvensesteenweg 70
B-3070 KORTENBERG

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Sacacorchos is enkel het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden, zijn de rechtbanken van het arrondisement van de zetel van Sacacorchos exclusief bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Sacacorchos behoudt zich echter het recht voor om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of zetel van de verweerder.